Školská rada

Složení školské rady

Za zřizovatele školy:

 • Ing. Eva Bilanová – předsedkyně školské rady
 • Mgr. Martina Bočková

Za zákonné zástupce žáků

 • Ing. Ivan Buchta
 • Aneta Dvořáčková

Za pedagogické pracovníky školy

 • PhDr. Bohumila Fillová
 • Ing. Jana Homolková

Zápis z jednání školské rady.

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané v pondělí 11. 03. 2019

Ke stažení

Zápis z jednání Školské rady - ve formátu pdf

Zápis z jednání školské rady.

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané ve středu 18. 10. 2018

Ke stažení

Zápis z jednání Školské rady - ve formátu pdf

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané ve středu 11. 10. 2017

Ke stažení

Zápis z jednání Školské rady - ve formátu pdf

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané ve čtvrtek 31. 08. 2017

Ke stažení

Zápis z jednání Školské rady - ve formátu pdf

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané ve čtvrtek 13. 10. 2016

Ke stažení

Zápis z jednání Školské rady - ve formátu pdf

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané v úterý 30. 8. 2016

Ke stažení

Zápis z jednání Školské rady - ve formátu pdf

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané ve čtvrtek 8. 10. 2015

Ke stažení

Zápis z jednání Školské rady - ve formátu pdf

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané v úterý 7. 10. 2014

Ke stažení

Zápis z jednání Školské rady - ve formátu pdf
Usnesení z jednání Školské rady - ve formátu pdf

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané ve středu 2.10.2013 v 16:00 v budově školy.

Přítomni:

 • MUDr. Jaroslav Malášek
 • Mgr. Martina Bočková
 • Dobromila Holemá
 • Ludmila Jakešová
 • Ninel Litomiská
 • Ivana Kolářová
 • PhDr. Bohumila Fillová
 • Ing. Jana Homolková

Hosté:

 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Omluvena:

 • Dagmar Doležalová

Jednání Školské rady zahájil a řídil MUDr. Jaroslav Malášek, přivítal přítomné a předložil návrh programu jednání:

 • 1. Představení nové členky Školské rady
 • 2. Schválení programu
 • 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • 4. Prodloužení mandátu zástupcům pedagogických pracovníků
 • 5. Školní vzdělávací program MŠ
 • 6. Školní řád MŠ
 • 7. Školní vzdělávací program MŠ
 • 8. Připravované akce
 • 9. Výroční zpráva
 • 10. Různé- petice @drasov
 • 11. Diskuse, závěr
 • Ad 1) Byla představena nová členka Školské rady – p. Ninel Litomiská – zástupce rodičů.
 • Ad 2) Program jednání byl všemi přítomnými bez připomínek schválen.
 • Ad 3) Následně byl předložen návrh na zapisovatele jednání PhDr. Bohumilu Fillovou a ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Bočkovou. Další návrhy nebyly předloženy, jmenovaní byli zvoleni.
 • Ad 4) Členové Školské rady seznámeni s prodloužením mandátu zástupcům pedagogických pracovníků p. Ivaně Kolářové, PhDr. Bohumile Fillové a ing. Janě Homolké o další tři roky.
 • Ad 5) Paní ředitelka Mgr. Dana Veselá, Ph.D. přeložila přítomným přepracovaný Školní vzdělávací program MŠ, ke kterému podala bližší informace i p. Ivana Kolářová.
 • Ad 6) Dalším bodem programu byl nově vypracovaný Školní řád MŠ.
 • Ad 7) Paní ředitelka Mgr. Dana Veselá, Ph.D. seznámila přítomné s přepracovaným Školním vzdělávacím programem ZŠ.
 • Ad 8) Dalším bodem byly připravované akce pro děti a veřejnost – Uspávání krtečků a Bramboriáda.
 • Ad 9) Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 byla jednohlasně schválena.
 • Ad 10) V bodě různé se diskutovalo o petici@drasov, o nabídce školního bufetu, o školní jídelně a o Zdravých svačinkách.

Termín příštího jednání Rady školy nebyl dohodnut, bude svolána dle potřeby.

Pan MUDr. Jaroslav Malášek poděkoval všem za účast a ukončil jednání v 17:30 hod.

Zapsala: PhDr. Bohumila Fillová      Ověřovatel zápisu: Mgr. Martina Bočková

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané ve středu 10. 10. 2012 v budově základní školy.

Přítomni:

 • MUDr. Jaroslav Malášek
 • Mgr. Martina Bočková
 • Dobromila Holemá
 • Ludmila Jakešová
 • Dagmar Doležalová
 • Jitka Škvařilová
 • Ivana Kolářová
 • PhDr. Bohumila Fillová
 • Ing. Jana Homolková

Hosté:

 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Jednání Školské rady zahájila a řídila PhDr. Bohumila Fillová, přivítala přítomné a předložila návrh programu jednání:

 • 1. Představení nových členů
 • 2. Představení paní ředitelky ZŠ a MŠ TGM Drásov
 • 3. Schválení programu
 • 4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • 5. Volba předsedy Školské rady
 • 6. Schválení výroční zprávy školy
 • 7. Schválení dokumentů školy
 • 8. Schválení změn v ŠVP
 • 9. Různé, diskuse, závěr
 • Ad 1) Byli představeni noví členové Školské rady – MUDr. Jaroslav Malášek – jmenován zřizovatelem a Ing. Jana Homolková – zástupce pedagogů.
 • Ad 2) Dále byla představena ředitelka školy Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
 • Ad 3) Program jednání byl všemi přítomnými bez připomínek schválen.
 • Ad 4) Předsedající následně předložil návrh na zapisovatele jednání Ing. Janu Homolkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Bočkovou. Další návrhy nebyly předloženy, jmenovaní byli zvoleni.
 • Ad 5) Dále bylo přistoupeno k volbě předsedy Školské rady. Zřizovatelem byl navrhnut MUDr. Jaroslav Malášek, který byl následně jednohlasně zvolen.
 • Ad 6) Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 byla jednohlasně schválena.
 • Ad 7) Dalším bodem bylo schválení ostatních dokumentů školy. Jednalo se o školní řád a klasifikační řád. Přítomná paní ředitelka seznámila členy rady se změnami v těchto dokumentech. Dokumenty byly následně schváleny.
 • Ad 8) Školní vzdělávací plán byl rozšířen o nové volitelné předměty – (Ruský jazyk, Domácnost) a předmět Cvičení z českého jazyka. Školní vzdělávací plán byl jednohlasně schválen.
 • Ad 9) V bodě různém se diskutovalo o akcích školy a spolupráci s městysem Drásov na těchto akcích. (rozsvícení vánočního stromu, Den dětí, školní ples)

Termín příštího jednání Školské rady nebyl dohodnut, bude svolána dle potřeby. PhDr. Bohumila Fillová poděkovala všem za účast a ukončila jednání v 17:00 hod.

Zapsala: Ing. Jana Homolková               Ověřovatel zápisu: Mgr. Martina Bočková

Zápis z jednání rady školy

Zápis z jednání Rady školy Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov, konané v pondělí 10. 10. 2011 v budově základní školy.

Přítomni:

 • Petr Grünwald
 • Mgr. Martina Bočková
 • Dobromila Holemá
 • Ludmila Jakešová
 • Dagmar Doležalová
 • Jitka Škvařilová
 • Mgr. Marek Veselý
 • PhDr. Bohumila Fillová
 • Ivana Kolářová

Hosté:

 • Mgr. Alena Dvořáková
 • Mgr. Lucie Mácová
 • Mgr. Martina Špačková
 • Jiří Krkavec

Jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov zahájil a řídil předseda Rady školy pan Petr Grünwald, přivítal přítomné a předložil návrh programu jednání:

 • Technický bod (zvolení ověřovatele a zapisovatele)
 • Anketa Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov
 • Schválení výroční zprávy za školní rok 2010/2011
 • Schválení sebehodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
 • Různé, diskuse, závěr

Program jednání byl všemi přítomnými bez připomínek schválen.

Zápis

Z jednání Rady školy Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov, konané v pondělí 7. 3. 2011 v 15:15 v budově základní školy v Drásově.

Přítomni:

 • Petr Grűnwald
 • Mgr. Martina Bočková
 • Dobromila Holemá
 • Jitka Škvařilová
 • Ludmila Jakešová
 • Dagmar Doleželová
 • PhDr. Bohumila Fillová
 • Mgr. Marek Veselý

Omluven:

 • Iva Kolářová

Hosté:

 • Mgr. Alena Dvořáková
 • Jiří Krkavec

Jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov zahájil a řídil předseda Rady školy pan Petr Grünwald, přivítal přítomné a předložil návrh programu jednání:

 • Technický bod (zvolení ověřovatele a zapisovatele)
 • Schválení Výroční zprávy ředitelky školy za rok 2009/2010
 • Schválení zprávy o hospodaření školy za rok 2010
 • Projednání žádosti o převedení hospodářského výsledku roku 2010 na neuhrazenou ztrátu roku 2009.
 • Různé, diskuse, závěr

Příloha č.:2 - Usnesení

Usnesení

Z jednání Rady školy Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov, konané v pondělí 7. 3. 2011 v 15:15 v budově základní školy v Drásově.

Po projednání jednání Rady školy Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov:

I. Zvolila:

 • 1) Ověřovatelem zápisu: Mgr. Martinu Bočkovou
 • 2) Zapisovatelem: PhDr. Bohumilu Fillovou

II. Vzala na vědomí doplnění nově zvolených členů Rady školy:

III. Schválila:

 • 1) Výroční zprávu školy za rok 2009/2010
 • 2) ŠR projednala Zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov za rok 2010 a doporučuje zřizovateli ke schválení.
 • 3) ŠR projednala a schválila žádost o převedení hospodářského výsledku ve výši 64 650,58 roku 2010 na neuhrazenou ztrátu roku 2009.

Složení rady školy

Předseda:

 • Petr Grünwald

Členové:

 • Mgr. Martina Bočková
 • Dobromila Holemá
 • Jitka Škvařilová
 • Ludmila Jakešová
 • Dagmar Doleželová
 • PhDr. Bohumila Fillová
 • Mgr. Marek Veselý
 • Ivana Kolářová