Projekty školy

Publicita projektu Šablony II. pro podporu vzdělávání na ZŠ a MŠ Drásov CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010630 VÝŠE PODPORY – 2 213 498,00 Kč „Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:
Chůva - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Personální podporu - chůvu je možné poskytnout pouze do doby nabytí účinnosti § 5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. , tj. do 31. 8. 2020.
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.
Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
Školní psycholog - personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory .
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodin/32 týdnů
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.
Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta školním družinám a školním klubům. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem.
Sociální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - sociálního pedagoga školním družinám a školním klubům a podpořit účastníky ohrožené školním neúspěchem.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 16 hodin/16 týdnů
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity účastníků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Publicita projektu “Šablony pro podporu vzdělávání na ZŠ a MŠ Drásov” – reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002252

EU investice_logo Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Realizace projektu bude probíhat v době od 1.9.2016 do 31.8.2018. Realizované aktivity mají být z Evropského strukturálního a investičního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpořeny částkou 1 273 667,00 Kč.

Ke stažení

Šablony - ve formátu pdf

Publicita projektu "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi "- registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

EU_MSMT

Cílem projektu, který realizuje NIDV je zvýšit podporu společného vzdělávání u odborné, pedagogické i široké veřejnosti, posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení potřebných k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a v zájmovém a neformálním vzdělávání. Jako spolupracující škola využijeme zejména Kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání – celkem 40 hodin vzdělávání - pro všechny u nás zaměstnané asistenty pedagoga.

Ke stažení

NIDV - ve formátu pdf

Zapojení do projektu CIVIS

Ke stažení

CIVIS - ve formátu pdf

Ve školním roce 2017/2018 je naše škola zapojena do projektu realizovaného zařízením pro ekologickou výchovu Lipka. Cílem projektu zacíleného na rozvoj občanských a sociálních kompetencí je ověřit metodiku venkovného učení. Žáci aktivně poznávají nové učivo přírodních věd v reálném prostředí, cíleně a systematicky jsou u dětí rozvíjeny znalosti a dovednosti důležité pro život. Celý výukový proces je odborně ověřován a získané zkušensoti se mohou uplatnit při změnách ve školském vzdělávacím systému.

Publicita projektu “Za jazykovými kompetencemi do Evropy” – reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0498 a projektu “Rozvoj technických a jazykových dovedností” - reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0101

EU investice_logo

Projekt “Za jazykovými kompetencemi do Evropy” – reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0498 byl částkou 971 301 Kč podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt “Rozvoj technických a jazykových dovedností” - reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0101 byl částkou 597 067 Kč podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zapojení do pilotního programu Skutečně zdravá škola"

Vzhledem k myšlenkové blízkosti s programem, který formulovala ve svých cílech občanská iniciativa aktivních rodičů i odborníků v oblasti stravování - Skutečně zdravá škola, zaslali jsme přihlášku do programu. Přihlásily se na čtyři desítky škol z celé České republiky, vybráni jsme byli mezi 15 dalšími podpořenými školami právě my. Shodujeme se v názoru na kvalitu školního stravování, jež se snažíme dlouhodobě zvyšovat. Chceme, aby i naše jídelna zajišťovala kvalitní stravování, které prospívá dětskému zdraví, aby školní jídelna byla místem, kde vzdělávání nekončí, ale zcela přirozeným a příjemným způsobem pokračuje.

Na tuto myšlenku u nás navazuje komplexní program o důležitosti zdravého stravování a zdravého životního stylu. Dlouhodobě využíváme možnosti, jež nabízí společnost Albert v rámci prakticky zaměřeného programu Zdravé pětky. V letošním roce jsme se zaměřili na inovaci na školní zahradě, kde vznikly i za podpory dobrovolníků ze závodu Siemens, z řad vlastních zaměstnanců i rodičů našich žáků vyvýšené záhony, bylinková spirála zakončená jezírkem pro pozorování vodních organismů, zapuštěné ohniště vhodné pro setkávání, ale i na úpravu stávajících okrasných záhonů a na nachystání prostoru pro výsev na nových školních pozemcích.

Pro širokou veřejnost u nás proběhl seminář vedený Margit Slimákovou, specialistkou na zdravotní prevenci, která ve Skutečně zdravé škole působí jako odborná garantka pro témata výživy dětí. O možnostech v naší škole jsme spolu s akční skupinou diskutovali s panem Tomem Václavíkem, který je zodpovědný za vytvoření programu Skutečně zdravá škola, který dětem pomůže získat představu o tom, odkud potraviny pocházejí, jak se pěstují a vyrábějí, a porozumět vztahům mezi jídlem, které jedí, a světem, ve kterém žijí. Cennými radami ohledně realizace přírodní zahrady na školním pozemku nám pomohla paní Dana Václavíková. Mezi dětmi proběhlo dotazníkové šetření týkající se školního stravování, ke kvalitě pokrmů se mají žáci školy možnost vyjadřovat při každodenním hlasování, jež zajišťují pro ostatní žáci 7. ročníku. Pro paní učitelky i paní kuchařky proběhly dva semináře - o vaření s dětmi a pro děti promluvil pan kuchař Radim Procházka, o zdravých svačinkách pohovořil pan Michal Bareš. Více naleznete na těchto odkazech a s recepty na zdravé svačinky se můžete seznámit v příloze.

http://www.skutecnezdravaskola.cz/
http://www.skutecnezdravaskola.cz/novinky/inspirace-z-pilotnich-skol-programu-skutecne-zdrava-skola
http://www.skutecnezdravaskola.cz/novinky/inspirace-z-pilotnich-skol-programu-skutecne-zdrava-skola-1

Ke stažení

Zdravé svačinky - recepty - ve formátu pdf

Zapojení školy do programu Erasmus + (2014 - 2016)

Program Erasmus+ je programem Evropské komise, jenž navazuje na program Comenius, jenž byl realizován v letech předchozích. V České republice je administrací programu pověřena národní agentura programu - Dům zahraniční spolupráce. V roce 2014, kdy jsme se poprvé přihlásili, jsme na pozici partnera získali dotaci od Evropské unie pro realizaci projektu spolupráce v rámci klíčové akce 2.

Jedná se o grant pro realizaci strategických partnerství. Našimi partnery jsou školy z následujících zemí: Portugalsko (koordinátorská země), Řecko, Francie, Itálie a Polsko. Během dvouletého projektu nesoucího název Evropská identita prostřednictvím umění proběhne návštěva ve všech zúčastněných zemích. Jak již název projektu napovídá na pozadí vývoje umění budou mít žáci možnost poznat nejen specifika ve vývoji architektury i malby v průběhu věků, ale díky pobytu v hostitelských rodinách poznat specifika jednotlivých krajin. Svoje zážitky i zkušenosti budou prezentovat ostatním spolužákům. Počínaje antikou (Řecko) přes umění gotiky (Francie), umění renesance (Itálie), baroka (Česká republika), rokoka (Polsko) a moderního umění (Portugalsko) projdeme a na konkrétních znacích pochopíme vývoj umění, jeho specifika v jednotlivých zemích i proměnu stylů v souvislosti s odlišnými místními poměry a možnými vlivy. Úkolem každé země je pak nejen prezentovat daný umělecký sloh, ale zejména představit destinaci a získat zúčastněné k opakovaným návštěvám. Samozřejmě nám zapojení do programu dává možnost srovnat i školství v jednotlivých zapojených zemích, neboť pro tvůrčí výtvarnou činnost, jež je nedílným pojítkem uměleckého období a našeho nazírání, je právě prostředí školy prostorem pro realizaci. Komunikačním jazykem projektu je angličtina.

Více informací o projektu je možné získat na www stránkách naší národní agentury: http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/

Projekt implementace etické výchovy

Naše škola byla úspěšná (na 11. místě v republice) mezi žadateli o podporu v programu vyhlášeném MŠMT Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015. Díky tomu jsme v letošním roce mohli naplnit myšlenku představenou v projektovém záměru "Ukaž mi, babičko, co umíš" a pozvat do školy seniory, kteří by našim dětem předali něco z tradic, jež souvisely s obdobím velikonočních svátků. Ve 14 dílničkách, do nichž se během dvou dnů nahlásili naši žáci dle svého zájmu, se malovaly kraslice voskem, zdobily vejdumky nejrůznějšími technikami (např. patchworkem, bavlkami), pletly se pomlázky z vrbového proutí, zdobila velikonoční přáníčka, šili zajíčkové, pekly se mazance, vrkoče i jidáše, zdobily perníčky, pletly se košíky z pedigu, tvořily se kytky ze skleněných komponentů, plstily se ovečky z vlny, vytvářely se figurky z vizovického pečiva a modelovaly figurky ze slaného těsta.

V rámci prakticky orientovaných dílen dostali žáci příležitost vytvářet si vztah k vlastní minulosti, uvědomovat si svoje kořeny, nazírat zcela odlišně na seniory – jako na nositele tradice, na ty, kteří umí, znají, ví. Díky spolupráci napříč ročníky a vytváření heterogenních zájmových skupin (jež v rámci dílniček vznikají) podporujeme kooperaci, přirozenou pomoc staršího mladším, zdatnějšího slabším, přirozené předávání zkušeností. Projekt bude probíhat v průběhu celého roku 2015 a pod jeho záštitou a díky finanční podpoře budou zrealizovány i dílničky v čase předvánočním, ale i aktivity pro širokou veřejnost.

Program podpory digitalizace škol

V letošním školním roce se naše škola zapojila do Programu podpory digitalizace škol, který byl ve školním roce 2014/2015 otevřen pro 1000 škol z celé republiky. Program podpory digitalizace škol je realizován neziskovou organizací EDUkační LABoratoř. Tento program seznamuje učitele s možnostmi využívání digitálních technologií a moderních výukových metod a je určen pro učitele jak základní, tak i mateřské školy.

Učitelé naší školy mohou využívat digitální vzdělávací materiál na portálu ekabinet.cz, který je zaměřen na přírodní vědy, matematiku a anglický jazyk. Tento portál je také určen pro učitele mateřské školy, kde mohou získávat vzdělávací materiál určený pro práci s dětmi předškolního věku.

V současné době nezisková organizace EDUkační LABoratoř rozšiřuje své aktivity směrem k mateřským školám a připravila program Školka hrou LÉTO.

Program Rozumíme penězům

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsme ve školním roce 2014/2015 využili nabídku občanského sdružení AISIS a dvě paní učitelky se zúčastnily cyklu seminářů programu Rozumíme penězům.

Rozumíme penězům je program zaměřený na finanční vzdělávání učitelů a dětí základních a mateřských škol. Cílem programu je přispět ke zvýšení finanční gramotnosti dětí a pedagogů. Rozumíme penězům umožňuje rozšířit školní vzdělávací program o problematiku finančního vzdělávání, jež považujeme v rámci základního vzdělání za nezbytné.

Projekt "Zdravá pětka"

Žáci prvního i druhého stupně se účastní od roku 2013 projektu Zdravá pětka (podporovaný nadačním fondem společnosti Ahold). Je to unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Všichni žáci, kteří nejen absolvovali teoretickou přednášku, ale zejména se při praktických činnostech seznamovali se zdravými potravinami a jejich přípravou, byli nadšeni. Na program pak navazují žáci sedmého ročníku při praktické přípravě pokrmů v rámci pracovních činností. Současně se snažíme v souhlasu se zdravou výživou přistupovat i k nabídce produktů, jež mohou žáci zakoupit na svačinu.

Projekt "UNPLUGGED"

Dalším, již tradičním projektem realizovaným na naší škole, je projekt UNPLUGGED. Probíhá v 6. ročníku, kde se uskutečňuje v rámci výuky celkem 12 lekcí. Lekce jsou zaměřeny na protidrogovou prevenci, kouření, alkoholismus, projevy šikany. Děti jsou vedeny ke spolupráci ve skupinách a vzájemné pomoci.

Projekt " BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC"

Hned 10. září 2013 měli žáci 6. – 8. ročníku díky zapojení školy do projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC možnost navštívit Centrum Kociánka. Hlavní myšlenkou dne bylo poznat blíže prostředí, v němž handicapovaní lidé tráví svůj čas a strávit pár společných chvil, díky čemuž se všichni lépe poznají. Velkým přínosem pro obě strany pak byla i společná práce, společné tvoření, které jsme pro handicapované kamarády připravili. Při malování originálních polštářků, jež budou handicapovaným společný den dlouho připomínat, se všichni výborně bavili. Mnozí naši žáci projevili velkou míru empatie, jiní se teprve učili nabídnout pomoc a nepřevzít veškerou iniciativu do svých rukou, nabízet podporu a vedení. Tímto dnem vyvrcholilo pro žáky 6. – 8. ročníku zapojení do projektu. Na konci školního roku naopak získali příležitost v prostředí naší haly poprvé nahlédnout do světa handicapovaných žáci 3. – 5. ročníku. Pro tyto si připravili kamarádi z Centra Kociánka program, v jehož rámci si děti nejen prakticky vyzkoušely složit a rozložit vozík, jak nabídnout pomoc handicapovanému, ale zejména dostaly během společné diskuse prostor uvědomit si, že každý člověk je jedinečný.

Projekt "Mléko do škol"

Projekt EU Mléko do škol - cílem je zvýšení konzumace mléka a mléčných výrobků. Projekt je určený žákům MŠ, I. i II. stupně ZŠ. Žákům je umožněn každodenní odběr dotovaných mléčných výrobků, jež si mohou zakoupit ve školní kantýně.

Projekt "Ovoce do škol"

Projekt EU Ovoce do škol – cílem je zvýšení konzumace čerstvého ovoce a zeleniny. Projekt je určený žákům I. stupně. V roce 2013 byl změněn dodavatel (změna z Laktea na Ovocentrum), což hodnotíme jednoznačně pozitivně – zlepšila se pestrost druhů poskytovaného ovoce, jeho kvalita, balení i distribuce. Vedle čerstvého ovoce jsou dětem nabízeny i kvalitní 100% ovocné šťávy.

Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014

V roce 2014 se můžeme pochlubit úspěchem v získání účelové dotace z MŠMT v rámci „Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014". V rámci vyhlášené výzvy jsme na náš projekt získali částku ve výši 63 900,- Kč. V letošním školním roce proběhlo a z dotace bylo financováno školení pedagogů v oblasti komunikace a vytváření pozitivního klimatu. Ve školním roce 2014/2015 bude realizace projektu pokračovat.

Program "Global Storylines"

Z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR je podpořen další projekt, jehož se účastníme jako partneři – Global Storylines. Metodiku příběhů Global Storylines vytvořila skotská organizace WOSDEC – West of Scotland Development Education Centre ve spolupráci s University of Strathclyde, která s přístupem storylines pracuje přes 40 let. V letošním roce na projektu participovali žáci 1. A pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie Holubové a předškolní děti z oddělení MŠ na faře pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Večeřové. V tomto přístupu (storylines) jsou žáci předškolní i žáci 1. stupně ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců.

Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Žáky vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Cílem je podpořit rozšíření participativní výuky globálních témat na 1. stupni ZŠ, ověřit přístup storylines jako účinného nástroje pro takovou výuku a identifikovat, jakou podporu učitelé pro participativní výuku globálních souvislostí potřebují. Díky úspěchům, jež žáci pod vedením svých pedagožek dosahují, bude spolupráce na projektu i nadále pokračovat, o zapojení uvažují i další pedagogové školy.

Projekt spolupráce pro popularizaci přírodovědných oborů

Jako partner vystupujeme v dalším projektu, jež zastřešuje Střední a základní škola Tišnov. Tato získala prostředky pro popularizaci přírodovědných oborů a díky svému vybavení jsou i pro naše žáky pořádány tzv. projektové dny. Dva projektové dny byly věnovány fyzice (zúčastnili se naši žáci 8. ročníku), dva byly věnovány chemii (zúčastnili se žáci 9. ročníku). Tématem prvního projektového dne bylo „Zrození stroje“. Na třech pracovištích si naši žáci vyzkoušeli práci s digitálním posuvným měřidlem (měřili šroub a tvořili výkres této součásti), seznámili se s 3D modelovacím programem Blender (jehož prostřednictvím rozpohybovali virtuálního robota) a ověřili si fyzikální zákony na praktických pokusech.

Druhý projektový den „Materiálová recyklace“ přinesl dětem možnost seznámit se s principy ekologické likvidace vozidla, žáci měli též možnost vyzkoušet si demontáž pneumatiky a převodovky. Následující dva díly byly věnovány chemii. První díl byl nazvaný "Kouzelnické pokusy", druhý „Víš, co jíš?“ Žáci měli možnost si během dvakrát dvou hodin vyzkoušet několik experimentů jako například "vypěstovat" si chemickou zahrádku, vyzkoušet neviditelné písmo, získat vodu z Coca-Coly nebo vyrobit pěkně barevné „šampaňské“. Vyzkoušet si práci v chemické laboratoři pro ně bylo nové a zajímavé a většina žáků pracovala skutečně se zaujetím.