Speciální pedagogové – zajišťování reedukační péče

Mgr. Lucie Holubová
Mgr. Eva Zachariášová
Mgr. Petra Francová

  • speciální pedagožky zajišťují reedukační péči dle individuálních vzdělávacích potřeb žáka 
  • spolupracují na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu integrovaného žáka, na pravidelném vyhodnocování účinnosti navržených opatření i spolupráce rodiny, školy
  • společně s třídním učitelem spolupracují na vypracování plánu pedagogické podpory
  • zajišťují komunikaci a spolupráci při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mezi rodinou, školou a dalšími odborníky (pedagogicko - psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra apod.)

KONZULTAČNÍ HODINY:
dle individuání dohody

KONTAKT:
holubova@zstgmdrasov.cz
zachariasova@zstgmdrasov.cz
francova@zstgmdrasov.cz