Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště v naší škole pracuje ve složení:

Cílem ŠPP:

 • - přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům  i pedagogům.
 • - zkvalitnění podpory inkluze (péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí atd.).
 • - prevence sociálně-patologických jevů
 • - včasné odhalování problémového chování ve škole
 • - omezení školní neúspěšnosti a předčasného odchodu žáků ze vzdělávání
 • - průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
 • - péče o nadané žáky a mimořádně nadané žáky
 • - poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech uplatnění po ukončení ZŠ
 • - prohloubení kontaktů s pedagogicko - psychologickou poradnou (PPP), speciálně - pedagogickým centrem (SPC), střediskem výchovné péče (SVP) aj.
 • - zpracování intervenčních postupů
 • - koordinace činnosti ŠPP a jeho služeb s dalšími poradenskými institucemi.