Výchovná poradkyně pro 2. stupeň základní školy, kariérová poradkyně

Mgr. Lucie Mácová

 • poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům, žákům gymnázia i učitelům při základní orientaci ve speciálních vzdělávacích potřebách žáka
 • koordinuje další postup při zjišťování individuálních vzdělávacích potřeb žáka a následný postup při zajišťování odborné péče
 • zajišťuje komunikaci a spolupráci při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mezi rodinou, školou a dalšími odborníky (pedagogicko psychologické poradny apod.)
 • spolupracuje s rodinou a učiteli při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka
 • v rámci kariérového poradenství poskytuje zákonným zástupcům pomoc při orientaci v nabídce vhodné střední školy:
  • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
  • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
  • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
  • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
  • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

KONZULTAČNÍ HODINY:
dle individuání dohody

KONTAKT:
macova@zstgmdrasov.cz