Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Lucie Kučerová

  • poskytuje reedukační péči s cílem pracovat dle individuálních oslabení žáka, rozvíjet oslabené funkce (zrakové, sluchové, grafomotoriku …), procvičovat čtení a orientaci v textu, trénovat obtížné pravopisné jevy, odstraňovat specifické chyby apod.
  • reedukace probíhá v rámci vyučování, v malých skupinách či zcela individuálně, žáci věnují procvičovanému plnou pozornost, jsou neustále „vyvoláváni
  • zpokud je u žáka zřejmá únava, je aktivizován jinou činností, žáci získávají okamžitou zpětnou vazbu při chybě a mohou s chybou pracovat
  • spolupracuje na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu integrovaného žáka, na pravidelném vyhodnocování účinnosti navržených opatření i spolupráce rodiny, školy
  • činností, žáci získávají okamžitou zpětnou vazbu při chybě a mohou s chybou pracovat spolupracuje na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu integrovaného žáka, na pravidelném vyhodnocování účinnosti navržených opatření i spolupráce rodiny, školy společně s třídními učiteli spolupracuje na vypracování plánu pedagogické podpory
  • zajišťuje komunikaci a spolupráci při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mezi rodinou, školou a dalšími odborníky (pedagogicko - psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra apod.)

KONZULTAČNÍ HODINY:
dle individuání dohody

KONTAKT:
kucerova@zstgmdrasov.cz