Výchovná poradkyně pro 1. stupeň základní školy a pro mateřskou školu

Mgr. Lucie Holubová

 • poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům, žákům i učitelům při základní orientaci ve speciálních vzdělávacích potřebách žáka
 • koordinuje další postup při zjišťování individuálních vzdělávacích potřeb žáka a následný postup při zajišťování odborné péče
 • zajišťuje komunikaci a spolupráci při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mezi rodinou, školou a dalšími odborníky (pedagogicko psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra apod.)
 • spolupracuje s rodinou a učiteli při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka, vyhodnocování navržených opatření, jejich účinnosti
  • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
  • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
  • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
  • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
  • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
  • Konzultace se zákonnými zástupci mimořádně nadaných dětí

KONZULTAČNÍ HODINY:
dle individuání dohody

KONTAKT:
holubova@zstgmdrasov.cz